Lisans Ders İçerikleri - Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü
Lisans Ders İçerikleri

Mobilya ve Dekorasyon Egitimi Bolumu

Ders içerikleri

 

[DERSİN KODU-ADI (Teorik+Lab/Uyg)Kredi)]

MOD 101 TASARI GEOMETRİ (2+2) 3

Tasarı geometrinin tanımı, amacı, çizim araç gereç­lerinin tanıtımı. Çizgi, yazı ve rakamlar. İzdüşüm kavramı ve kapsamı, temel izdüşüm düzlemleri. Noktanın izdüşümü. Kot, aralık ve uzaklık kavram­ları. Doğruların izdüşümü. Aykırı doğrular, doğrula­rın gerçek boylarının bulunması. Düzlemlerin izdü­şümü. Düzlemlerin gerçek boylarının bulunması, ge­ometrik cisimlerde izdüşümler, prizma, piramit, silin­dir ve koninin izdüşümleri. Geometrik cisim­lerde te­mel açınım prensipleri, arakesitler, farklı ge­ometrik elemanların arakesitleri.

 MOD 102 MOBİLYA TEMEL TASARIMI     (2+2) 3

Dersin amacı ve iş­le­nişi. Tarihsel süreçte tasarım olgusu. Mobilya, tasarım ve mobilya tasarımı. Tasarım ve sanat tarihi, mobilya tasarımını etkileyen faktör­ler. Sanatların ayrışımı, sanat, estetik vb. temel kav­ram­lar, çevresel tasarımda düzeyler. Temel tasarım ele­manları: nokta, çizgi, yön. Mobilya ve mekanda ör­nekler. T.T. elemanları: ölçü, ölçü ile ilgili kav­ramlar, mobilya tasarımında ölçü kriterleri, altın sa­yılar, altın oran, aralık.T.T.Elemanları: Biçim, biçi­min psikolo­jik etkileri, temel biçimler, kavramlar, mobilyada form. TT elemanları :  Renk, kavramlar, renklerin mobilya ve mekandaki psikolojik  etkileri. TT ele­manları : doku, kavramlar, mobilya ve me­kanda doku, değer, kavramlar, mobilyada mekanda  ton de­ğeri, ışık-gölge, hareket. TT ilkeleri: tekrar, mobilya  ve mekanda ritim, uygunluk ve zıtlık  kav­ramları. TT ilkeleri: egemenlik, hiyerarşi, denge, kavramlar, mo­bilya ve mekanda örnekler. TT İlke­leri : birlik, mo­bilya ve mekanda birlik kavramları, temel denge tip­leri, mobilya  ve mekanda organizas­yon ilkeleri.

 MOD 104 AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ (3+1) 3

Odun oluşumu, ağaçta büyüme, odunsu  hücre ya­pısı, odunun anatomik yapısı, fiziksel  özellikleri ve tek­nik özellikleri, odun kurutma ve koruma teknik­leri, kereste biçme teknikleri, tabakalı ağaç malze­meler,  kaplamalar, kontrplaklar, yonga levhalar,  lif levhalar.

 MOD 106 MOBİLYA ÜRETİMİNDE TEMEL İŞLEMLER (3+3) 4

El aletlerinin  tanıtımı, kullanım teknikleri, bakım ve bilenmesi, çerçeve köşe birleştirme, en birleştirme­ler, dişli birleştirmeler, köşe birleştirmeler, boy bir­leştir­meler ve uygulaması, kaplama ve  levhaların pres­leme işlemine hazırlanması, kaplama yapıştırma iş­lemi, perdah işlemi ve aletlerinin tanıtımı ve uy­gula­ması, menteşe, kilit ve benzeri aksesuar tanıtıl­ması ve uygulanması.

 MOD 201 TEKNİK İNGİLİZCE 1 (2+0) 2

Genel cümle yapılarının incelenmesi; mobilya tasa­rım, üretim, ahşap malzeme bilimi ve dekorasyon da kulla­nılan teknik terimler, akademik yazım ve ko­nuşma; sektörde kullanılan elemanların yabancı dil karşılık­ları; çeviri yapma yöntemleri.

 MOD 203 MOBİLYA KONSTRÜKSİYONU (2+1) 3

Mobilya  çeşitleri ve temel konstrüksiyonlar, en ve boy birleştirmeler, ayak kayıt birleştirmeler, demonte mobilya birleştirmeleri, çerçeve ve kutu mobilyada, masif mobilya, çerçeve ve köşe T birleştirmeler, ma­sif mobilya- kutu konstrüksiyonlar, köşe ve T birleştir­meler, levha en birleştirmeler, kordon, profil,  çıta, kalınlaştırma uygulamaları, eğmeçli iş parçala­rını ha­zırlama  teknikleri.

 MOD 205  TABLALI MOBİLYA TASARIMI (2+2) 3

Modern mobilyanın  tarihsel süreçteki yeri, sehpa, karyola, yemek masası, büro masası, elbise dolabı, büyüyen masa, kutu mobilya, antre mobilyası ve  mut­fak mobilyası çizimi.

 MOD 207 TABLALI MOBİLYA  TEKNOLOJİSİ (3+3) 4

Tablalı mobilya üretiminde kullanılan makine, alet ve donanımı, çalışma prensipleri, iş güvenliği esastır, projesi seçimi ve dağıtılması, detayların ve uygulana­cak yapım tekniklerinin belirlenmesi, projelerin ta­mamlanması, iş parçalarının üretimi, perdah ve mon­taj işlemeleri.

MOD 209 AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ    (2+1) 3

Kesme teorisi ve  yöntemleri, makine atelyelerinin genel yapısı, fiziki donanımları ve  çalışma ortamını etkileyen faktörler, aspiratörler, ısıtma ve aydınlatma sistemleri temel işlem makineleri ve  yardımcı ele­manlar, biçme makineleri, kesme makineleri, delik makineleri, zımparalama makineleri, bileme,  kaynak ve çapraz makineleri, el makineleri.

 MOD 211 MALZEME BİLGİSİ (2+0) 2

Mobilya endüstrisinde kullanılan ağaç malzeme dışın­daki malzemelerin, mobilya aksesuarla­rının tanıtımı ve  teknik özellikleri, bağlantı eleman­ları, demonte mobilya eklentileri, plastik, metal, cam vb. malzemeler.

 MOD 213 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) 1 (2+1) 3

Tasarım süreci, güncel CAD programlarının tanıtımı, AutoCAD program penceresi, koordinat girişleri, temel çizim komutları, düzenleme komutları ve uygulama­lar, kesitler ve tarama komutları, ölçülen-dirme, yaz­dırma ve çizdirme komutları, 3B’lu tasarıma giriş ve  tasarım metotları.

 MOD 202 TEKNİK İNGİLİZCE 2 (2+0) 2

Mobilya ve Dekorasyon Teknolojileri ile ilgili ma­kale ve yayınların incelenmesi; teknik rapor hazır­lanması; resmi yazışma kuralları, yabancı dilde mes­leki örnek ders anlatılması, araştırma ödevleri.

MOD 204 AHŞAP YÜZEY SÜSLEMECİLİĞİ (2+0) 2
Mobilya yüzeylerinin süslenmesinin genel anlatımı, ahşap oymacılığı, oymacılıkta   kullanılan makine ve aletler, oyma kalemlerinin numaralandırılması, dö­küm poliesteri, alçı vb. malzemelerle  yapılan süs­le­meler,  kakma süsleme teknikleri, fileto, Türk süsle­melerinde kullanılan yöntemler, markalama, çi­zim ve şablon hazırlama oyma ve  kakma çalışma­ları.

MOD 206 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) 2 (2+1) 3

3B’lu modelleme yöntemleri, tel kafes, yüzey mo­delleme, katıların düzenlenmesi, modellerin kap­lan­mamsı, ışık ve  gölgeler, standart elemanların modele  eklenmesi, pafta hazırlama, kesit ve detay­lar, diğer programlarla ilişkiler, animasyon  uygula­maları.

MOD 208 MASİF MOBİLYA  TASARIMI    (2+2) 3

Tarihsel süreçte mobilya ve modern tasarımın öy­küsü, masif mobilyalar, sandalye arka ayağı çizim­leri, tabure çizimleri, 15. Lui sandalye arkalık, basit sandalye, dönük ayaklı aplet döşemeli sandalye, pi­keli döşemeli  klasik sandalye iskelet, kolçak, döşe­meli kolçaklı sandalye, pikeli, helezoni yaylı sufleli kapalı ağız  koltuk çizimleri.

MOD 210 MASİF MOBİLYA TEKNOLOJİSİ (3+3) 4

Masif mobilya üretiminde kullanılan makine, alet ve donanımı, çalışma prensipleri, iş güvenliği esastır, projesi seçimi ve dağıtılması, detayların ve uygula­na­cak yapım tekniklerinin belirlenmesi, projelerin ta­mamlanması, iş parçalarının üretimi, perdah ve mon­taj işlemeleri

MOD 212 MOBİLYADA ERGONOMİ (2+0) 2

Ergonomi biliminin tarihçesi, insan ve ihtiyaçları, in­san boyutları, insan vücudundan hareket sisteminin alt yapısı, davranışların biyolojik temelleri, insanın çev­resini tanıması, algılaması, antropometri, yaşama ey­lem alanlarında kritik ölçüler, konut mekanlarında önerilen kritik ölçüler, seçilmiş işletmelerde temel eylemler ve önerilen kritik ölçüler, fiziksel çevre ko­şullarının mekanlarda konfor açısından incelenmesi.

 MOD 214 DÖŞEMELİ MOBİLYA TEKNİKLERİ (2+0) 2

Mobilya döşemeciliğinin tanımı, mobilya döşemecili­ğinde kullanılan araçlar, mobilya döşemeciliğinde kullanılan gereçler, döşeme çeşitleri, yaysız döşeme­ler, yaylı döşemeler, şilteli döşemeler, kapitone döşe­meler, döşenmiş mobilyada ölçü.

MOD 216 TUTKALLAR  VE TUTKALLAMA TEKNİKLERİ (2+0) 2

Yapışma teorisi ve tanımı, tutkal katmanının oluşu­munu etkileyen faktörler, yapışmayı etkileyen ağaca ait faktörler, tutkallama  hataları ve yapışma kalitesi, tutkalların çeşitleri, pres çeşitleri ve genel özellikleri, tutkallamada test teknikleri.

 MOD 301 ÜSTYÜZEY TEKNOLOJİSİ (2+2) 3

Üstyüzey işlemlerinin tanımı ve amaçları, ağaç mal­zemenin, tutkal ve reçine lekelerinin üstyüzey işlemle­rine etkisi, ağaç malzemenin üstyüzey işlemle­rine ha­zırlanması, renk açma işlemleri, renklendirme işlem­leri ve uygulaması, koruyucu katmanın tanımı ve önemi, film oluşumunun esasları, vernik sistem­leri,  kesikli ve sürekli üretimde cila atelyelerinin ku­ruluşu ve düzenlenmesi.

MOD 303 TEMEL YAPI BİLGİSİ (2+0) 2

Amaç ve ilgili bilgiler, yapının özellikleri ve sınıflan­dırması, temeller, taş ve kerpiç duvarlar, tuğla duvar­lar, hafif bloklar, panel, beton ve betonarme duvarlar, döşemeler, rampalar ve merdivenler, bacalar ve  çatı­lar, endüstriyel yapı sistemleri.

MOD 305 GRUP MOBİLYA TASARIMI (2+2) 3

Konut birimlerinde kullanılan mobilya gruplarına göre temel  eylemler, tasarım ilkeleri, malzeme, akse­suar, renk, ışık gölge, antre mutfak, salon yemek grubu, genç yatak odası grubu, çalışma-çocuk odaları  ve banyo mobilyalarının irdelenmesi ve projelendirilmesi.

 MOD 307 MOBİLYA STİLLERİ (2+0) 2

Mobilya stillerinin kapsamı ve antik çağ mobilyaları, Roman, Gotik, Rönesans, Barok, XIII, XIV, Regence, Rokoko, Anne, XV. Lui, XVI Lui, Sheraton, Adam, Hepplewhite, Chippendale mobilyalar, Türk süsleme sanatı, modern mobilyalar, Empire, Çin, Japon mobilyalar.

 MOD 309 KLASİK MOBİLYA  TEKNOLOJİSİ-I (3+3) 4

Klasik mobilya üretiminde kullanılan alet ve makinelerin tanıtımı, kullanım yöntemleri. Makine ve kavisli tabla kalıplarının hazırlanması. Klasik mo­bilya ayaklarının örnek uygulamaları. Bir klasik mo­bilya projesi uygulaması. Perdah ve diğer bitirme iş­lemeleri.

 MOD 302 MOBİLYA MUKAVEMETİ (3+0) 3

Mukavemet ve statiğin temel kavramları, mobilya sistemlerinin analizi, mobilya birleşme yerlerinde konstrüksiyon analizi.

MOD 304 PERSPEKTİF (2+2) 3

Tanım, amaç, tarihçe, sınıflandırma ve terimler. Tek noktalı perspektif; ışınlar, uzanım ve çam yöntem-leriyle mobilya iç mekan perspektif ve uygulamaları. İki noktalı perspektif; ışınlar, uzanım ve böley yöntemleriyle mobilya ve iç mekan pers­pektif ve uygulamaları.

 MOD 306 DEKORASYON TEKNOLOJİSİ   (2+2) 3

Dekorasyonun tanımı ve tanıtımı. Tesisatlar; su, hava, gaz ve elektrik. Çevre etmenleri; su ve nem, ısı, ışık ve yalıtım. Duvar, tavan ve döşeme kap­lamaları ve uygulamaları, pencereler, kapılar, bölmeler, duvar dolapları, ticari vitrinler, ahşap ve çelik mer­di­venler, şömineler ve uygulamaları.

 MOD 308 KLASİK MOBİLYA     TEKNOLOJİSİ-II (3+3) 4

Türk motiflerinin çizimi ve şablon hazırlama yön­temleri. Geçmişte kullanılan Türk motiflerinin ağaç malzemeye oyma, kakma, tarsi ve kündekari tekniği ile uyarlanması. Özgün bir mobilya projesi uygulaması.

 MOD 310 ÜRETİM SİSTEMLERİ (3+0) 3

Üretim tanımına yardımcı ekonomik kavramlar, sü­recin tanımı, kesikli üretim sistemleri, sürekli üretim sistemleri, üretim sistemlerinin kuruluşuna etki eden faktörler, ürün analizi,  kesikli üretimde tesis plan­lama, insan makine sistemleri, sürekli üretimde tesis planlama,  hat dengeleme problemleri, fabrikalarda gezi ve  gözlem uygulaması.

 MOD 401 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM (CAM) (2+1) 3

CNC tezgahlar, uygulama alanları, yapısı, tanıtımı, mutlak artışlı programlama, M ve G kodları, çevre­sel ve delik tornalama, CNC freze tezgahları yapısı, ta­nıtımı  ve programlaması, tasarımdan imalata geçiş safhası CAD/CAM ortamında tasarım ve geometrile­rin tanıtılması, otomatik CNC kod türetilmesi, CAD/CAM programında simülasyon modüllerinin kullanımı.

MOD 403 KONUT MEKAN TASARIMI (2+2) 3

Dersin amacı ve işlenişi, proje konuları ile konut mimari projesinin belirlenmesi, yapı, bina ve konut kavramları, mekan planlaması, konut tipleri ve iç bölümleri, konut mutfağının ve diğer belirlenen mekanların mimari özellikleri, tipleri, eylem ve eylem alanlarına göre yerleşim planının, cephe görünüşlerinin ve detay resimlerinin çizimi, proje-lerin sunumu.

 MOD 405 ÜRETİM PLANLAMASI (2+0) 2

Proje işinin belirlenmesi ve üretime hazırlık işlemleri, süreç analizleri, işlem basamakları, parça analiz resimlerinin çizimi, malzeme ihtiyaç ve kesim listelerinin hazırlanması, şablon- makine kalıplarının hazırlanması, iş parçalarının üretimi, montaj işlemi.

 MOD 407 SERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (3+3) 4

Proje işinin belirlenmesi, üretime hazırlık işlemleri, süreç analizleri, parça analiz resimlerinin çizilmesi, malzeme  kesim listelerinin ve üretimi için gerekli malzeme listelerinin hazırlanması, iş parçalarının öğ­renci gruplarına dağıtımı ve taslak  kesimleri, şablon ve makine kalıplarının  hazırlanması, iş par­çalarının üretim işlemleri,  montaj.

 MOD 400 MEZUNİYET TEZİ (0+2) 0

Eğitim – öğretim programında yer alan mesleki teknik – teorik uygulamalı derslerden her hangi birisine ait bir konunun incelenmesi - araştırılması tez hazırlama sistematiğine uygun olarak sunulması.

 MOD 402 MALİYET ANALİZİ (2+0) 2

Maliyet ile ilgili genel bilgiler, maliyet, fiyat, alış ve satış kavramaları, maliyet ve  fiyatı belirleyen  un­surlar, hammadde ve malzemeleri fiyat  belirlemesi, maliyet ve  fire hesabı, kutu-iskelet tipi mobilyaların işçilik, fire ve maliyet hesabı, satış fiyatını belirle­mede düşük ve yüksek maliyet  unsurları, genel ve dekorasyon elemanlarının maliyetlerinin hesaplan­ması, maliyet hesaplamada kullanılan bilgisayar pa­ket programlarının tanıtılması.

 MOD 404 İŞYERİ  MEKAN TASARIMI (2+2) 3

Dersin amacı ve işlenişi, ticari mekan imajı ve fizik­sel çevre faktörlerinin irdelenmesi, veri toplama tek­nikleri ve verilerin değerlendirilmesi, anket hazır­lama, belirlenen iş yerlerinde anketlerin uygulanması, fotoğrafların çekilmesi, yerleşim planlarının, cephe görünüşlerinin ve detay resimlerinin çizilmesi, projesi çizilen iş yerinin yeniden tasarlanması, projelerin sunumu.

 MOD 406 PROTOTİP GELİŞTİRME (3+3) 4

Dersin amacı ve işlenişi ile ilgili genel bilgiler, tasa­rım felsefesi, ürün geliştirmede AR-GE faaliyetleri taslak çizimleri ve maket hazırlama, ürün projeleri hazırlanması, üretim süreçlerinin belirlenmesi, pro­to­tip üretme.etimi ve çalışmanın  sunumu.